Tällä sivulla:

  • aluksi esitellään henkilötietojen käyttö ja käsittely sekä evästekäytännöt  tämän sivuston osalta 
  • lopussa on Oulujärven Melojat ry.n  säännöt

Korjattu tietosuojaseloste (päivitetty 30.10.2018) tulossa piakkoin.

____________________Henkilötietojen tietosuoja selkeästi esitettynä

Miten ja mitä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään jäsenlomakkeella (Liity jäseneksi -sivu) ja siinä pyydetään seuraavat henkilötiedot

  • Nimi (etu- ja sukunimi, pakollinen tieto)
  • Sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
  • Matkapuhelinnumero (vapaaehtoinen tieto, mahdollisuus lisätä omissa jäsentiedoissa)
  • Osoitetiedot (pakollinen tieto)
  • Syntymävuosi (pakollinen tieto)

Millä oikeudella tietoja kerätään?

Jäsenrekisteritietojen kerääminen perustuu yhdistyslakiin, jonka mukaan rekisterissä on oltava vähintään jäsenten nimi ja asuinpaikka.

Muiden tietojen kerääminen perustuu Oulujärven Melojien tarkoitukseen, sääntöihin ja sen harjoittamaan toimintaan. Tuolloin jäsenrekisteriin kerätään vain ja ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarkoituksenmukaisia toiminnan kannata. Mitään tietoja ei siis kerätä varmuuden vuoksi.

Mihin ja miten suojatusti tiedot siirtyvät koneeltani?

Tiedot siirtyvät suojatusti Yhdistysavaimen suojattuun tietokantaan. Yhdistysavaimella on käytössä https -protokolla (ns. TLS/SSL-suojaus), jota käytetään suojattuu tietojen siirtoon internetissä.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Jäsenrekisterin  tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsenyyden päättyessä henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä 12 kuukauden sisällä.

Miten tietoja säilytetään?

Jäsenrekisteriä säilytetään turvatusti Yhdistysavaimen palvelimella.

Mikäli jotain tarkoitusta, esim. tilastotietoja,  varten jäsentiedot tulostetaan taulukko-ohjelmaan, niin nämä tiedot tuhotaan toimenpiteen jälkeen huolellisesti. Niitä ei siis säilytetä kenenkään omalla koneella.

Kenellä on pääsy jäsenrekisteritietoihin?

Pääsy jäsenrekisteriin tulee on vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joiden tehtävien hoidon kannalta tämä on tarpeen. 

Myös yhdistyksen jäsenellä on yhdistyslain mukaan oikeus tutustua jäsenrekisterin tietoihin.

Luovutatteko tietoja ulkopuolisille esim. suoramarkkinointiin?

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle taholle.

Mikäli jossain tapauksessa henkilötietojen siirto kolmannelle osapuolelle on jäsenen tai muun lisätietojen kysyjän etu, niin niitä voidaan siirtää vain kyseessä olevan henkilön tarkoitusta varten annetulla luvalla.

Miten voin tarkistaa tietoni?

Omat jäsentietosi voit tarkistaa, lisätä ja muuttaa jäsenrekisteristä joko itse tai pyytää rekisterinpitäjää (ks. seuraava kohta) tekemään muutokset.

Edellisen lisäksi lähetämme jäsenille  sähköpostitse omien tietojen tarkastuspyyntöjä, jolloin jäsenrekisteriin kirjautumalla omat tiedot voi myös itse korjata..

Ohjeet omiin jäsenrekisteritietoihin pääsystä saat jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Kenen vastuulla henkilötietorekisteri on?

Henkilötietoja koskevan rekisterin nimi on  Jäsenrekisteri .

Rekisterinpitäjä: Oulujärven Meloja ry 
Osoite: Vaalankurkuntie 1 as, 9, 91700 Vaala 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Sinikka Rantalankila, puheenjohtaja 
Puhelinnumero: 040 5058100 
Sähköpostiosoite: oulujarvenmelojat@gmail.com

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista: 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

Entäpä evästeet, onko niitä?

Tavallisen käyttäjän ei tarvitse olla huolissaan evästeistä: niitä ei ole Oulujärven Melojien sivustolla.

Jos kirjaudut jäsenenä jäsensivuille, niin silloin koneellesi asennetaan tarvittavat pienet tekstinpätkät, jotta toiminnallisuus olisi tarvittava. Niistäkään ei ole syytä huolestua.Siis hetkinen, mitkä ihmeen evästeet?

  • Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto
  • Selain tallentaa sen koneellesi
  • Evästeitä käytetään lähes kaikilla nettisivuilla

Säännöt

Oulujärven Melojat

SÄÄNNÖT

1 §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulujärven Melojat ja kotipaikka Vaala.

2 §   Tarkoitus ja toiminnan laatu

Oulujärven Melojat on melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen sekä luonnossa liikkumisen kehittäminen ja lisääminen Oulujärven alueella. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan.

Toiminnassa korostetaan turvallista vesillä liikkumista sekä luonnon olosuhteiden ja ympäristön huomioon ottamista sekä noudatetaan Suomen Kanoottiliiton antamia melonnan eettisiä ohjeita.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Oulujärven Melojat voi järjestää melontatapahtumia ja harrastustoimintaa, leirejä, koulutusta ja tiedotusta.

Seuran tukikohtana on Vaalan Sahanrannassa sijaitseva Oulujärven Melontakeskus, jonka toimintaan ja kehittämiseen seura osallistuu.

Seura tekee aktiivista yhteistyötä muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi melontaseura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä myydä seuran tuotteita ja palveluja. Seura voi myös vuokrata melontakalustoa sekä harjoittaa leiri- ja koulutustoimintaa sekä siihen liittyvää pienimuotoista kahvila-/ruokalatoimintaa.

3 §   Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa melonnasta kiinnostunut tai seuran toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden (2) vuoden aikana sen erääntymispäivästä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten noudattamisen tai toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Erottamispäätös lähetetään kirjallisena ao. jäsenelle. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erotetulla jäsenellä on oikeus antaa kirjallinen selvitys hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksen lähettämisestä, mikäli erottaminen perustuu muuhun syyhyn kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämiseen. Hallitus on velvollinen käsittelemään selvityksen seuraavassa kokouksessaan. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle maksamiaan maksuja.

Jäseniltä perittävän liittymis-, jäsen- ja muiden mahdollisten maksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

4 §   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset arvotaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joita voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostitse jäsenlistassa oleville jäsenille tai seuran www-sivuilla.

8 § Yhdistyksen sääntömääräinen ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen eli vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätöksiksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden mahdollisten maksujen suuruus

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

9 §  Jäsenten aloiteoikeus

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

10 §   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.